Services F1 Mobile Application

คลิก... Mobile Application สามารถ Download ได้ทั้ง IOS และ Android มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ตอบโจทย์การทำงานด้วยเครื่องมือที่ง่ายและสะดวก ไม่ว่าจะด้วยการติดตามงาน การสร้างงาน การมอบหมายงาน ซึ่งสามารถย่อส่วนจาก PC มาอยู่บน Mobile App. ทั้งยังสามารถ พิกัด Location หน้างาน หรือ Share งานเข้ากลุ่ม Line ก็สามารถทำได้ง่าย หรือ Conference กลุ่มเฉพาะงาน การพิมพ์ข้อความถึงผู้มอบหมายงานได้โดยตรง การเพิ่มผู้ช่วยเข้ามาในงาน ซึ่งสะดวก และ Real Time สำหรับ Services F1 Mobile App.


Services F1 ระบบสำหรับบริหารทีมงาน

ระบบสำหรับใช้ในการบริหารจัดการงานของทีมบริการหรืองานมอบหมายต่างๆ เช่นงาน รับแจ้งปัญหาในแผนกไอที ITSM แผนกช่างซ่อมบำรุง CMMS / Preventive Maintenance ปัจจุบันสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลาย


Software สำหรับจัดการงานในแผนกไอที

ปัจจุบันแผนกไอทีหลายๆแห่งน่าจะประสบปัญหาการจัดการงานแจ้งปัญหาและงานร้องขอจาก User ทำให้การส่งมอบงานล่าช้าไม่ทันตาม SLA ที่กำหนด


มาตรฐาน ITSM มีประโยชน์อะไรในงานบริการ

คลิก... ในบทความนี้จะอธิบาย ITSM แบบคร่าวๆและการทำกระบวนการบางอย่างของ ITSM หรือ IT Services Management ไปใช้ในงานบริการประเภทอื่นๆ การนำไปประยุกค์ใช้ กับงานซ่อมทัั่วไป การรับแจ้งปัญหา มุมมองในการมองรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเก่าเพื่อใช้ในการพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น ผมลำดับกระบวนการตามที่ผมมีประสบการณ์ ดังนี้


ระบบ Services F1 คืออะไร (VDO)

คลิก... VDO อธิบาย Function / Feature ของระบบ