alternative

รายงานที่คุณสามารถเลือกดูได้หลายมิติ

alternative

ภาพรวมของงานบริการย้อนหลัง 12 เดือน โดยสรุปผลรายเดือน

alternative

รายงานที่คุณสามารถเอาไปติดที่จอ Smart TV เพือใช้ดูงานในแผนก

alternative

รายงานสรุป SLA ว่ามีงานอะไรเยอะสุดและไม่ผ่าน SLA เท่าไหร่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์บริการ

alternative

รายงานสรุปงานรายทีม สามารถดูว่างานอยู่ที่ใครเยอะสุดเพื่อใช้ในการบริหารงานทีม

alternative

ภาพรวมของอุปกรณ์ที่มีอยู่ แยกตามประเภท อายุการใช้งาน

alternative

รายงานสรุปงานแบ่งออกตามประเภทเพื่อใช้ดู performance ของงานที่เข้ามา

alternative
alternative

สามารถ export เป็น excel เพื่อนำไปทำงานตามต้องการ

alternative

BI Data Generate มี API ที่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ใน Power BI และ Excel ได้