ตัวอย่างหน้าจอ

รองระบการใช้งานผ่าน Browser / Smartphone
หน้าจอสำหรับทำงาน

Services F1 Pro ใช้งานบนมือถือ
หน้าจอสำหรับจัดการ Asset Management
ตารางงานที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
Realtime Dashboard
รายงานสรุปสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูได้
Trend ความพึงพอใจ
รายงานสรุปปัญหาหรืองานที่เกิดขึ้นบ่อยสุด