Pivacy Policy for App

วันที่ 2021-01-11

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

Chon Solutions Co., Ltd. (จากนี้เป็นต้นไปเรียกว่า “บริษัท”) ได้กำหนด「นโยบายสิทธิส่วนบุคคล」ดังต่อไปนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหล การนำไปใช้และการถูกแก้ไขดัดแปลง ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้บันทึกเข้าระบบ Services F1 ซึ่งทางบริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ สิทธิของแต่ละบุคคล ซึ่งทางบริษัทตระหนักถึงการยอมรับในเรื่องการจัดการข้อมูลที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ทางบริษัท ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ของตนกับลูกค้าสอดคล้องกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ด้านล่าง เราจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบในการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้ารับการบริการในกรณีที่มีการใช้บริการของทางบริษัท โปรดอ่านเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างให้เข้าใจ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง ข้อมูลต่างๆและรวมทั้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมลล์ และคำอธิบายอื่นๆ รูปภาพ เสียงและหมายเลขที่กำหนดเพื่อสิทธิส่วนบุคคล และนอกจากนี้ 「ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ 」คือข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ทางบริษัท การได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในขอบเขตที่จำเป็นและอยู่ภายใต้ความยินยอมของลูกค้าและได้รับในทางที่เป็นธรรมและตามกฎหมาย

2. ทางบริษัทตระหนักถึงการให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นและจะต้องไม่ดำเนินการให้เกิดการ สูญเสียหรือทำลาย แต่งเติมแก้ไข การรั่วไหลและอื่น ๆ และจะจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะทบทวนและปรับปรุงมาตรการที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูล

3. ทางบริษัทจะปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจบรรทัดฐานและปฏิบัติตาม

4. ทางบริษัทจะมุ่งมั่นที่จะป้องกันของการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ตามนโยบายการจัดการที่เข้มงวดของบริษัท ในกรณีที่มีการนำข้อมูลไปใช้และงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวนั้น ให้กับภายนอก

5. เกี่ยวกับระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อมีการร้องเรียนหรือขอคำปรึกษา

6. ทางบริษัทจะสร้างกลไกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากมีการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามสภาวะแวดล้อมทางสังคม, จะมีการปรับปรุงที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่ บริษัท ระบุเป็นอย่างอื่น จะมีผลเมื่อเราโพสต์บนเว็บไซต์ ทางบริษัท มุ่งมั่นที่จะรักษาการจัดการที่เหมาะสมและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบบขออนุญาติทำการจัดเก็บ

(1) ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จัดเก็บรักษาโดย บริษัท ฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนข้างล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้งานระบบเช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร ตำแหน่งงาน รูปภาพ
 2. สถานที่ที่ใช้ในการระบุการทำงาน (GPS Location) จะมีการบันทึกเมื่อมีการใช้งานปุ่ม Check Location
 3. รูปลายเซ็นสำหรับใช้แสดงในรายงานการอนุมัติและการปิดงาน

ข้อมูลส่วนของการทำงาน

 1. ข้อมูลการทำงานที่บันทึกเข้าระบบ
 2. รูปภาพและวีดีโอการทำงาน
 3. โครงสร้างงาน (Services Catalog)
 4. ข้อมูลการบันทึกค่าใช้จ่าย
 5. ข้อมูลลูกค้าของผู้ใช้งาน ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร ตำแหน่งงาน รูปภาพ 
 6. ข้อมูลทรัพย์สินหรืออุปกรณ์
 7. ข้อมูลทางเทคนิคหรือ Diagram ที่เป็นความลับ
 8. ข้อมูลความลับที่มีการบันทึกเข้าระบบ
 9. กระบวนการทำงานและคู่มือ
 10. ข้อมูลผู้ค้า
 11. ข้อมูลสัญญา

การจัดเก็บข้อมูล

 1. ข้อมูลการที่บันทึกเข้าระบบจะถูกจัดเก็บเข้าระบบ Cloud Server ที่ประเทศใต้หวัน
 2. ระบบจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาบริการใช้งานระบบ Services F1
 3. กรณีต้องการลบข้อมูลผู้นำเข้าสามารถลบข้อมูลได้ผ่านเครื่องมือของระบบ

(2) การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

     ทางบริษัทจะไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้หรือเผยแพร่ เว้นแต่ได้รับการยินยอมเป็นรายลักษณ์อักษร

(3) ขั้นตอนในการขอเปิดเผยข้อมูล

     กรณีที่มีความจะเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูล ทางบริษัทจะทำหนังสื่อขอเปิดเผยข้อมูลเป็นรายลักษณ์อักษร โดยมีลายเซ็นและตราประทับจากกรรมการบริษัทเท่านั้น

สอบถามข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Chon Solutions Co.,Ltd.

75/5,75/6 โครงการยูนิโอทาวน์ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตุทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 150 0567

E-mail : saichon@chonsolutions.com

วันธรรมดาที่สามารถติดต่อได้ตามเวลา 09:00- 18:00

( ยกเว้น วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดราชการ )