(สำหรับ Technician) การอัพเดตงานบน Mobile Application

  • เข้าที่ Task (งาน) >> เลือกใบงานที่ต้องการอัพเดตงาน

  • กดปุ่ม Show All Button >> กดปุ่ม Progress (ดำเนินการ)

  • เลื่อนความคืบหน้าของงานที่ต้องการอัพเดต พร้อมใส่รายละเอียด >> กด Submit >> จากนั้นสถานะของงาน (Task Status) จะเปลี่ยนเป็นดำเนินการ (Progress) และระบบจะบันทึกการอัพเดตข้อมูลไว้บนใบงาน

หมายเหตุ :

            – การอัพเดตงาน ให้เลื่อนตามความคืบหน้าของงาน หากเลื่อนเป็น 100% เลย จะกลายเป็นขอปิดงาน (Resolved) ทันที

Leave a Comment