(สำหรับ Technician) การแจ้งงานหรือขอรับบริการ (Create Task) บน Mobile Application

หมายเหตุ : – การอัพโหลดรูปภาพ Album = อัพโหลดได้ทีละรูป / Album Multi = อัพโหลดได้ทีละ 5 รูป – ไฟล์ภาพที่ Upload ได้ต้องไฟล์ *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png, และขนาดภาพไม่เกิน 5Mb/ไฟล์ – ชื่อไฟล์ต้องไม่มีอักขระพิเศษ (@!$%^#&)

(สำหรับ Technician) เมนูของระบบบน Mobile Application

ในส่วนของเมนูหลักๆ ใน Application จะมีอยู่ทั้งหมด 5 เมนูดังนี้ 1 News (ข่าว)                สำหรับดูข่าวสารของบริษัท 2 Remind (แจ้งเตือน)    สำหรับแจ้งเตือนงานที่กำลังจะขึ้น 3 Task (งาน)                 หน้าเมนูหลัก สำหรับติดตามสถานะต่างๆ ของงาน 4 Special (พิเศษ)          เครื่องมือสำหรับผู้อนุมัติงานและเมนูอื่นๆ 5 App (แอปพลิเคชัน)     เมนูการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม

(สำหรับ User) การปิดงานและการประเมินงาน (Closed & Feedback) บน Mobile Application

การปิดงานและการประเมินงาน (Closed & Feedback) คือการที่ผู้ดำเนินการ (Assignee) ดำเนินงานเสร็จและทำการขอปิดงาน (Resolved) หมายเหตุ: – Task Status (สถานะของงาน) ต้องเป็น Resolved จึงจะสามารถปิดงานและประเมินงานได้ – หากมีงานที่ถูกขอปิดงาน (Resolved) มาแล้ว งานจะอยู่ในเมนู Waiting your feedback (รอคุณรับมอบงาน)

(สำหรับ User) การแจ้งงานหรือขอรับบริการบน Mobile Application

การแจ้งงานหรือขอรับบริการ จะสามารถแจ้งงานได้ 2 แบบคือแบบ Request Services และแบบ Request Services by QR 1.การแจ้งงานหรือขอรับบริการ แบบ Request Services หมายเหตุ : – การอัพโหลดรูปภาพ Album = อัพโหลดได้ทีละรูป / Album Multi = อัพโหลดได้ทีละ 5 รูป – ไฟล์ภาพที่ Upload ได้ต้องไฟล์ *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png, และขนาดภาพไม่เกิน 5Mb/ไฟล์ – ชื่อไฟล์ต้องไม่มีอักขระพิเศษ (@!$%^#&) 2.การแจ้งงานหรือขอรับบริการ แบบ Request Services by QR หมายเหตุ :             – อุปกรณ์ (Asset) ที่จะสแกนเพื่อแจ้งงาน … Read more

(สำหรับ User) การอนุมัติงาน (Approval) บน Mobile Application

เพื่อใช้ในการอนุมัติงานที่มีการตั้ง Flow อนุมัติไว้ คำอธิบายเมนูเพิ่มเติม – Waiting Approval = รายการที่รอการอนุมัติ – Approved = รายการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว – Rejected = รายการที่ถูกปฏิเสธ

(สำหรับ User) เมนูของระบบบน Mobile Application

ในส่วนของเมนูหลักๆ ใน Application จะมีอยู่ทั้งหมด 6 เมนูดังนี้             1 Create Request         การแจ้งงานหรือการขอรับบริการ             2 News (ข่าว)                ข่าวสารของบริษัท             3 Remind (แจ้งเตือน)    สำหรับแจ้งเตือนงานที่กำลังจะขึ้น             4 Task (งาน)                 หน้าเมนูหลัก สำหรับติดตามสถานะต่างๆ ของงาน             5 Approve (อนุมัติ)        เครื่องมือสำหรับผู้อนุมัติงาน             6 App (แอปพลิเคชัน)     เมนูการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม