การใช้งานฟังก์ชั่น Spare Part บน Web Application

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับ การจัดการอะไหล่ , การเบิก-จ่ายอะไหล่ให้ Technician โดยการเบิกอะไหล่จะสามารถเบิกมาถือในมือ (On Hand) กรณีที่ช่างอาจจะไม่สะดวกเข้าไปเบิกอะไหล่ที่ Store ทุกวัน หรือจะเบิกจากคลังในใบงานเลยก็สามารถทำได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบน Web Application และบน Mobile Application สำหรับผู้ดูแล (Admin) 1.คำอธิบายสิทธิ์และการตั้งค่าสิทธิ์ 2. การเพิ่มคลัง 3. การกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลคลังและผู้อนุมัติ 4. การเพิ่มรายการอะไหล่ 5. การนำอะไหล่เข้าคลัง 6. การส่งมอบอะไหล่ 7. การรับคืนอะไหล่ 8. การจัดการอะไหล่ภายในคลัง สำหรับผู้อนุมัติ 1. การอนุมัติอะไหล่ สำหรับช่างเบิกอะไหล่ (Technician) 1.การเบิกอะไหล่ไว้ในมือ (On Hand) 2.การเบิกของไปใช้ในใบงาน 3. การคืนอะไหล่

การใช้งานฟังก์ชั่น Spare Part บน Mobile Application

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับ การจัดการอะไหล่ , การเบิก-จ่ายอะไหล่ให้ Technician โดยการเบิกอะไหล่จะสามารถเบิกมาถือในมือ (On Hand) กรณีที่ช่างอาจจะไม่สะดวกเข้าไปเบิกอะไหล่ที่ Store ทุกวัน หรือจะเบิกจากคลังในใบงานเลยก็สามารถทำได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบน Web Application และบน Mobile Application คำอธิบายและการทำงานของเมนู สำหรับผู้อนุมัติ 1.การอนุมัติอะไหล่ สำหรับช่างเบิกอะไหล่ (Technician) 1.การเบิกอะไหล่ไว้ในมือ (On Hand) 2. การเบิกของไปใช้ในใบงาน 3. การรับอะไหล่ (จากการเบิก) 4. การคืนอะไหล่

(สำหรับ Technician) การแจ้งงานหรือขอรับบริการ (Create Task) บน Mobile Application

หมายเหตุ : – การอัพโหลดรูปภาพ Album = อัพโหลดได้ทีละรูป / Album Multi = อัพโหลดได้ทีละ 5 รูป – ไฟล์ภาพที่ Upload ได้ต้องไฟล์ *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png, และขนาดภาพไม่เกิน 5Mb/ไฟล์ – ชื่อไฟล์ต้องไม่มีอักขระพิเศษ (@!$%^#&)

(สำหรับ Technician) เมนูของระบบบน Mobile Application

ในส่วนของเมนูหลักๆ ใน Application จะมีอยู่ทั้งหมด 5 เมนูดังนี้ 1 News (ข่าว)                สำหรับดูข่าวสารของบริษัท 2 Remind (แจ้งเตือน)    สำหรับแจ้งเตือนงานที่กำลังจะขึ้น 3 Task (งาน)                 หน้าเมนูหลัก สำหรับติดตามสถานะต่างๆ ของงาน 4 Special (พิเศษ)          เครื่องมือสำหรับผู้อนุมัติงานและเมนูอื่นๆ 5 App (แอปพลิเคชัน)     เมนูการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติม

(สำหรับ User) การปิดงานและการประเมินงาน (Closed & Feedback) บน Mobile Application

การปิดงานและการประเมินงาน (Closed & Feedback) คือการที่ผู้ดำเนินการ (Assignee) ดำเนินงานเสร็จและทำการขอปิดงาน (Resolved) หมายเหตุ: – Task Status (สถานะของงาน) ต้องเป็น Resolved จึงจะสามารถปิดงานและประเมินงานได้ – หากมีงานที่ถูกขอปิดงาน (Resolved) มาแล้ว งานจะอยู่ในเมนู Waiting your feedback (รอคุณรับมอบงาน)

(สำหรับ User) การแจ้งงานหรือขอรับบริการบน Mobile Application

การแจ้งงานหรือขอรับบริการ จะสามารถแจ้งงานได้ 2 แบบคือแบบ Request Services และแบบ Request Services by QR 1.การแจ้งงานหรือขอรับบริการ แบบ Request Services หมายเหตุ : – การอัพโหลดรูปภาพ Album = อัพโหลดได้ทีละรูป / Album Multi = อัพโหลดได้ทีละ 5 รูป – ไฟล์ภาพที่ Upload ได้ต้องไฟล์ *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png, และขนาดภาพไม่เกิน 5Mb/ไฟล์ – ชื่อไฟล์ต้องไม่มีอักขระพิเศษ (@!$%^#&) 2.การแจ้งงานหรือขอรับบริการ แบบ Request Services by QR หมายเหตุ :             – อุปกรณ์ (Asset) ที่จะสแกนเพื่อแจ้งงาน … Read more

(สำหรับ User) การอนุมัติงาน (Approval) บน Mobile Application

เพื่อใช้ในการอนุมัติงานที่มีการตั้ง Flow อนุมัติไว้ คำอธิบายเมนูเพิ่มเติม – Waiting Approval = รายการที่รอการอนุมัติ – Approved = รายการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว – Rejected = รายการที่ถูกปฏิเสธ