การใช้งานฟังก์ชั่น Spare Part บน Mobile Application

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับ การจัดการอะไหล่ , การเบิก-จ่ายอะไหล่ให้ Technician โดยการเบิกอะไหล่จะสามารถเบิกมาถือในมือ (On Hand) กรณีที่ช่างอาจจะไม่สะดวกเข้าไปเบิกอะไหล่ที่ Store ทุกวัน หรือจะเบิกจากคลังในใบงานเลยก็สามารถทำได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบน Web Application และบน Mobile Application

คำอธิบายและการทำงานของเมนู

สำหรับผู้อนุมัติ

1.การอนุมัติอะไหล่

สำหรับช่างเบิกอะไหล่ (Technician)

1.การเบิกอะไหล่ไว้ในมือ (On Hand)

2. การเบิกของไปใช้ในใบงาน

3. การรับอะไหล่ (จากการเบิก)

4. การคืนอะไหล่

Leave a Comment