(สำหรับ Technician) การแจ้งงานหรือขอรับบริการ (Create Task) บน Mobile Application

  • กดเครื่องหมายถูกที่มุมบนขวา >> กดสร้างงาน (Create Task)

  • ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการแจ้งงานหรือขอรับบริการ

  • เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากต้องการใส่รูปภาพ ให้กดที่ Upload Photo >> เลือกวิธีที่ต้องการ Upload Photo >> กด Submit

หมายเหตุ :

– การอัพโหลดรูปภาพ Album = อัพโหลดได้ทีละรูป / Album Multi = อัพโหลดได้ทีละ 5 รูป

– ไฟล์ภาพที่ Upload ได้ต้องไฟล์ *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png, และขนาดภาพไม่เกิน 5Mb/ไฟล์

– ชื่อไฟล์ต้องไม่มีอักขระพิเศษ (@!$%^#&)

  • หลังจากกด Submit แล้วจะได้เลขที่ใบงานมา หากต้องการ Add Approval (เพิ่มการอนุมัติ) เลือก Show All Button

  • กดที่ Add Approval (เพิ่มการอนุมัติ) >> เลือกรายชื่อผู้อนุมัติ >> กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย >> กด Submit

  • ระบบจะแสดงรายชื่อผู้อนุมัติตามที่เลือกไว้ และงานที่ถูกเปิดจะไปอยู่ใน Unresponse (งานยังไม่ดำเนินการ)

Leave a Comment