(สำหรับ User) การอนุมัติงาน (Approval) บน Mobile Application

เพื่อใช้ในการอนุมัติงานที่มีการตั้ง Flow อนุมัติไว้

  • เข้าเมนู Approve >> เลือก Waiting Approval (กำลังรออนุมัติ)

คำอธิบายเมนูเพิ่มเติม

– Waiting Approval = รายการที่รอการอนุมัติ

– Approved = รายการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

– Rejected = รายการที่ถูกปฏิเสธ

  • เลือกใบงานที่ต้องการอนุมัติ >> กดที่รายชื่อของตนเองที่ต้องอนุมัติ

  • ใส่รายละเอียดการอนุมัติ >> กด Approve

  • เมื่อกดอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะมีสัญลักษณ์เครื่องถูกสีเขียวขึ้นมา ระบบจะส่งคำขออนุมัติไปให้ผู้อนุมัติท่านต่อไปโดยอัตโนมัติ (กรณีมีผู้อนุมัติมากกว่า 1 คน)

Leave a Comment