การใช้งานฟังก์ชั่น Spare Part บน Web Application

เป็นฟังก์ชั่นสำหรับ การจัดการอะไหล่ , การเบิก-จ่ายอะไหล่ให้ Technician โดยการเบิกอะไหล่จะสามารถเบิกมาถือในมือ (On Hand) กรณีที่ช่างอาจจะไม่สะดวกเข้าไปเบิกอะไหล่ที่ Store ทุกวัน หรือจะเบิกจากคลังในใบงานเลยก็สามารถทำได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบน Web Application และบน Mobile Application

สำหรับผู้ดูแล (Admin)

1.คำอธิบายสิทธิ์และการตั้งค่าสิทธิ์

2. การเพิ่มคลัง

3. การกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลคลังและผู้อนุมัติ

4. การเพิ่มรายการอะไหล่

5. การนำอะไหล่เข้าคลัง

6. การส่งมอบอะไหล่

7. การรับคืนอะไหล่

8. การจัดการอะไหล่ภายในคลัง

สำหรับผู้อนุมัต

1. การอนุมัติอะไหล่

สำหรับช่างเบิกอะไหล่ (Technician)

1.การเบิกอะไหล่ไว้ในมือ (On Hand)

2.การเบิกของไปใช้ในใบงาน

3. การคืนอะไหล่

Leave a Comment