(สำหรับ Technician) การส่งต่องาน (Assigned to) บน Mobile Application

หากต้องการส่งต่องานให้ผู้ดำเนินงาน (Assigned) ในกรณีที่ส่งงานผิดหรือต้องการเปลี่ยนผู้ดำเนินงาน

  • เข้าที่ Task (งาน) >> เลือกใบงานที่ต้องการส่งต่องาน

  • กดปุ่ม Show All Button >> เลือก Assign

  • เลือกผู้ดำเนินงาน (Assign) ที่ต้องการส่งต่องาน พร้อมใส่รายละเอียดที่ต้องการแจ้ง >> กด Submit

  • รายชื่อผู้ดำเนินงาน (Assignee) จะเปลี่ยนไปตามที่เลือกในข้อ 8.3 และระบบจะทำการจะบันทึกข้อมูลในส่งต่องานไว้ในใบงาน

Leave a Comment