Friends Chat

Update in version 6.2.1

เป็น feature มาตรฐาน สามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ขอกำหนดการใช้งาน

** ข้อความจะลบออกจากระบบทุกวันที่ 1 ของเดือน ไม่มีการเก็บ backup ใช้เพื่อการสื่อสารเท่านั้น **

** ข้อความถูกจัดเก็บบน Server ทุกครั้งที่เปิดระบบจะทำการ load ข้อมูล อาจจะต้องรอ load ข้อมูลให้ครบก่อนจึงจะเริ่มสนทนาได้ **

สำหรับใช้สนทนาระบบหว่าง user ที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน สามารถส่งข้อความ รูป และ sticker เพื่อช่วยในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่ทำได้

  • ตั้งเปิด หรือ ปิด การแจ้งเตือน ของเพื่อนแต่ละคน
  • ส่งข้อความ รูป sticker
  • การยกเลิกข้อความโดย กดค้างบนข้อความที่ต้องการ unsent
  • แสดงข้อความ new message เมื่อมีคนพิมพ์ข้อความถึงเรา

Leave a Comment