Message

Update in version 6.2.0

message เป็น standard funtion ที่สามารถใช้งานได้เลยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อความ direct message มาแจ้งเดือน เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงงานที่มีการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย เราสามารถกดที่ข้อความที่มีคำว่า Click to task เพื่อเข้าใบงานได้ทันที

การแจ้งเตือนอะไรบ้าง

  • แจ้งเตือนเมื่อมีคน chat ในใบงานที่มีเราเป็น assignee หรือ requester
  • แจ้งเตือนเมื่อ update ข้อมูลของงาน เช่น การติดตามงานจาก requester, การ update ขอข้อมูล ขอขยายวัน ขอปิดงาน งานจากช่าง
  • แจ้งเตือนงานที่กำลังเกินกำหนด ** กำลังพัฒนา **
  • แจ้งเตือนจาก API Webhook โดยเราสามารถเอา api notify ไปวางไว้ที่ application ที่อยากให้มีการแจ้งเตือน ** กำลังพัฒนา (option เสริม) **

Leave a Comment